Elementele Cadrului Natural

Brezniţa Ocol este o localitate în judeţul Mehedinţi, regiunea Oltenia, România.

Comuna Brezniţa Ocol este alcătuită din 4 sate: Brezniţa Ocol, Jidoştiţa, Magheru, Suşiţa, şi se află în partea de N-V a judeţului Mehedinţi, la contactul Podişului Mehedinţi cu terasa Dunării, la o distanţă de 4 kilometri de municipiul Drobeta Turnu Severin pe DJ6078.

Din punct de vedere morfologic Brezniţa Ocol se află aşezată în extremitatea sud-estică a Podişului Mehedinţi. Prin această aşezare, din punct de vedere al reliefului, teritoriul comunei poate fi caracterizat ca unul de deal. Această încadrare se datorează dealurilor cu altitudini reduse, culmi netezite, aşezări omeneşti, etc., deşi podişul constituie o continuitate organică a munţilor prin numeroasele asemănări litologice, relief, prezenţa peşterilor, fragmentarea teritorială, etc.

Principalele forme de relief sunt dealurile ale căror altitudine creşte treptat de la Sud (120-130 metri) spre Nord, ajungând la 634,2 metri în vârful dealului Matorăţ. Dealurile au coamele netede, versanţii domoli şi mai rar abrupţi, separaţi de văi largi prin cursuri de apă temporară, având orientarea generală NV-SE.

Satele comunei Brezniţa Ocol sunt aşezate pe coame de deal, versanţi şi văi.

+ Satul Magheru – situat la sud de coama dealului Magheru foarte domolă, având la Vest Valea Aluniş şi la Est Valea Brezniţa; altitudinea medie: 125-130 metri.

+ Brezniţa Ocol – este aşezată pe versantul Estic al Dealului Vărănic şi Valea Brezniţei, având în partea de Vest dealul Vărănic cu altitudinea de 408,1 metri, la Nord dealul Sorcovăţ cu altitudinea de 200 metri, la Est dealul Trestenic cu altitudinea de 225 metri.

+ Satele Jidoştiţa şi Suşiţa – sunt cele mai nordice aşezări de oameni situate pe Valea Jidoştiţei şi respectiv Valea Suşiţei dar şi pe dealuluie care separă văile: Dealul Stuparului, Dealul Epuranilor, Dealul Dumbrava.

Din punct de vedere litologic dealurile sunt alcătuite din roci rezistente la reoziune – situri, micasisturi, etc., acoperite cu o pătură de alte roci cu grosimi variabile.

Clima

Zona în care se situează comuna Brezniţa Ocol se caracterizează printr-un climat temperat continental cu influenţe submediteraneene. Configuraţia reliefului are o influeţă mare asupra caracteristicilor climatice ale diferitelor zone. Astfel în zona de Nord şi Nord-Vest la altitudin de peste 500 metri se distinge un climat asemănător cu cel montan iar spre Sud. unde altitudinea scade sub 200 metri, se distinge un climat de deal şi câmpie.

Caracteristici climatice:

 • radiaţie globală 115-125 Kcal/cmp/an;
 • durată de strălucire a soarelui, medie anuală 1500-2000 ore/an;
 • temperatura medie anuală 9-11°C;
 • temperatura medie a lunii ianuarie -1,0-2.0°C;
 • temperatura medie a lunii iunie 18-20°C;
 • precipitaţii medii anuale 550-800 mm;
 • zile de ninsoare 70-80 zile/an;
 • zile cu strat de zăpadă 30-100 zile/an;
 • viteza vântului (din Vest, Nord-Vest şi Nord-Est) 5-7 m/s.

Vânturi predominante:

 • Austrul, vânt secetos, bate din SV (numit şi Sărăcilă Traistă Goală);
 • Cosava, vânt rece, bate mai ales primăvara dinspre Alpii Dinarici (local i se spune Gorneac);
 • Crivăţul, bate în lunile de iarnă.
Hidrografia

Reţeaua hidrografică a comunei este reprezentată de pârâurile Jidoştiţa, Bădărana, Ogaşul cu lerul, Babat. Cel mai împădurit pârâu este Jidoştiţa cu o suprafaţă a bazinului de 45 kmp, lungimea 18 km şi îşi are obârşia în dealul Matarăţ. Are debitul redus, valea adâncă şi îngustă iar versanţii împăduriţi.

Pârâurile Bădărana, Ogaşul cu lerul, Babat, au suprafeţe de bazin reduse, lungimea de asemenea redusă, obârşia în partea de Nord-Vest a comunei, direcţia de curgere Nord-Vest Sud-Est, debite foarte reduse iar vara scăzute.

Toate pârâurile din comuna Brezniţa Ocol nu produc inundaţii.

Datorită condiţiilor geomorfologice zona se încadrează din punct de vedere hidrologic prin lipsa stratelor permeabile pentru circulaţia apelor subterane şi de înmagazinare. Singura posibilitate de acumulare a apelor meteorice este pătura de alterare de la suprafaţă care are o grosime variabilă (1,5-6,0 metri) cele mai importante izvoare identificate sunt la Brezniţa Ocol partea nordică a dealului Vărănic în punctul numit Poiana Faţa Marginei, şi în Valea Dumbrava satul Suşiţa unde a fost amenajat loc pentru captare.

În satul Magherul, pe Valea Brezniţa a fost forat un puţ care a interceptat apa la adâncime de 200 metru cu rezultate nesatisfăcătoare.

Ape Curgătoare: la Est pârâul Crihala, la Vest Valea Fântânii.

Condiţii Geotehnice

Din punct de vedere geotehnic Comuna Brezniţa Ocol este de tip deluros iar roca de bază este de tip stâncos peste care s-au depus depozite fluviale, deluviale, aluviale, argile, prăfoase, nisipoase, etc. care se încadrează în categoria terenuri bune de fundare. Adâncimea de fundare este adâncimea de îngheţ (0.7-0.8 metri), iar capacitatea portantă 2,8-3,2 daN/cmp.

Date geofizice: zona seismică IV, grad 7, KS=0,12, Tc=1,0s.

Tipurile de sol existente sunt:

 • înspre Sud (către Câmpia Severinului), la poalele Dealului Viilor şi parţial în Valea Fântânii: sol negru, bogat în humus (crapă foarte mult în perioade de secetă);
 • pe Dealul Viilor predomină soluri de tip brun-roşcate de pădure;
 • în locul numit Saraturi, există o porţiune de sol numită smolniţa;
 • pe Dealul Budilovăţ şi pe Culme solul este de tip mezo-bazic, cu mult calcar şi incluziuni pietroase în stratul superficial;
 • la Vest, pe Valea Fântânii, predomină solul aluvionar în luncă, sau brun-roşcat între culmea Budilovăţ;
 • în Crihala este sol aluvionar-nisipos pe lunca propriu-zisă şi sol negru bogat în humus pe terenul în panta din stânga pârâului.
Resurse ale Solului şi Subsolului

Comuna Brezniţa Ocol fiind aşezată în zona de podiş, solurile existente sunt tipice: soluri brune podzolice şi brune acide. Pe suprafeţele arabile sunt culvitate culturi de grâu şi porumb. Pe versanţii dealurilor se cultivă vii, livezi, iar restul se folosesc pentru păşuni, fâneţe şi fond forestier.

Resursele subsolului sunt reprezentate prin roci utile:

 • marmură şi calcar marmorean – Brezniţa Ocol şi dealul Vărănic;
 • calcar pentru var – şi dealul Vărănic;
 • marmură pentru fabricarea cimentului – Jidoştiţa (Valea Grecului şi Valea Jidoştiţa).

În partea vestică a dealului Vărănic în Municipiul Drobeta Turnu Severin (Gura Văii) se află un zăcământ de gresie cu două nuanţe coloristice iar mai spre amonte se află dealul Sfântul Pătru unde se găseşte un zăcământ de serpentinit care împreună cu zăcământul de marmură şi calcar marmorean de la Brezniţa Ocolo, pot face o exploatare comună.

Elemente Naturale cu Valoare Deosebită

În zona superioară a dealului Vărănic şi versantul lor Estic se află un punct fosilier şi roci provenite din aceste fosile – calcar lumachelic. Tot în această zonă se află şi o vegetaţie specifică climatului temperat-continental cu influenţe submediteraneene.

Această zonă poate constitui un obiectiv ocrotit prin lege, sau chiar rezervaţie botanică – paleontologică.

Probleme privind Cadrul Natural

Comuna Brezniţa Ocol este situată în Podişul Mehedinţi şi are un relief deluros, cu structură geologică alcătuită din roci cristaline, şisturi, micaşisturi, acoperite cu o pătură de alterare cu grosimi variabile, şi neacoperite cu vegeaţie. Aici au loc eroziuni foarte active de suprafaţă şi de adâncime.

Eroziunile de suprafaţă produc spălări ale solului până la roca de bază sau stâncă, iar cele de adâncime produc adâncimi ale viroagelor, ravenelor, chiar şi în roca stâncoasă.

În zona perimetrelor satelor Brezniţa Ocol, Magheru, unde cuvertura de alterare este destul de groasă pe versanţii dealurilor Buliga, Cotul lui Piţui şi altele, au loc alunecări de teren.

Încadrarea în Reţeaua de Localităţi

Raportată la reţeaua de localităţi a judeţului, conform Planului de Amenajare Teritorială a Judeţului Mehedinţi, Comuna Brezniţa de Ocol cu 4076 populaţie stabilă se încadrează în categoria comunelor mijlocii (populaţia cuprinsă între 2000 şi 5000 locuitori zonă deal podiş).

Localitatea Brezniţa Ocol este reşedinţa comunei şi împreună cu celelalte localităţi, Jidoştiţa şi Magheru, se încadrează în categoria localităţilor de mărime mijlocie. Localitatea Suşiţa cu 318 locuitori aparţine categoriei de localităţi de mărime mică.

Din indicatorii demografici ai ultimilor 5 ani se constată o descreştere a populaţiei, iar sporul natural are valori negative. Este evidentă scăderea populaţiei comunei.

Comuna Brezniţa Ocol fiind vecina reşedinţei judeţului Municipiului Drobeta Turnu Severin este într-o permanentă şi importantă dependenţă de municipiu, în toate aspectele economice şi sociale – locuri de muncă, învăţământ, cultură, aprovizionare, desfacere de produse şi face parte din preorăşenescul Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Este evidentă specializarea unor activităţi legate de deservirea municipiului dintre care menţionăm: produse agricole perisabile (lapte, ouă, carne); produse hortiindustriale (Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mehedinţi, Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolăm, S.C.Hortiindustrial Dealul Viilor).

Între comuna Brezniţa Ocol şi Municipiu există şi relaţii privind forţa de muncă – circa 150 salariaţi lucrează la marile platforme industriale. Există şi o relaţie directă prin căile de comunicaţie drumul Judeţean DJ607B care continuă din Strada Cicero, trece prin localităţile Magheru, Brezniţa Ocol, Jidoştiţa, spre comuna Cireşu.

Comuna Brezniţa Ocol, situată în zona turistică Porţile de Fier, face parte din microzona turistică vecină municipiului, legătură între Valea Topolniţei, Valea Bahnei şi Dunăre.

Încadrarea în Teritoriul Administrativ

Comuna Brezniţa Ocol este formată din 4 localităţi: Brezniţa Ocol (reşedinţă de comună); Jidoştiţa, Magheru, Suşiţa (localităţi componente).

Suprafaţa teritoriului administrativ este de 7384 hectare conform datelor OCOTA din 31.12.1995 şi este dispusă în funcţie de folosinţa terenului.

Teritoriu Intravilan: Brezniţa Ocol 86,5 hectare, Jidoştiţa 76,5 hectare, Magheru 69,3 hectare, Suşiţa 21,8 hectare.

Teritoriu Agricol: arabil 2264 hectare, păşuni 831 hectare, fâneţe 161 hectare, vii 598 hectare, livezi 184 hectare.

Teren Neproductiv: forestier 2709 hectare, sub ape 36 hectare, drumuri 116 hectare, neproductiv 230,9 hectare.

Reşedinţa Comunei, localitatea Brezniţa Ocol, este situată în partea centrală a teritoriului administrativ şi se dezvoltă pe drumul judeţean DJ607B şi pe drumurile principale ce pleacă din acesta spre localitatea Dudalu Schelei şi localitatea Gura Văii; are formă tentaculară după forma de relief.

Distanta de la reşedinţa comunei la Municipiu este de 7 kilometri pe drumul judeţean DJ607B care continuă cu strada Cicero până în municipiu, iar de la reşedinţă la cel mai îndepărtat sat din teritoriul administrativ Suşiţa este de 10,1 kilometri.

Intravilanul existent al localităţii este format din 7 trupuri care includ terenuri folosite pentru obiective publice, circulaţii, gospodării individuale, terenuri neproductive. La distanţă mică există trupul cu moara şi carieră de marmură în exploatare pe 1 hectar de teren.

Resursele de marmură sunt cuprinse pe o suprafaţă de 40 hectare şi aparţin SC Marmora Bucureşti.

Localitatea dispune de alimentare cu energie electrică şi sistem centralizat de alimentare cu apă care actualmente nu funcţionează.

Localitatea Jidoştiţa este aşezată în partea de Nord-Vest a reşedinţei Brezniţa Ocol dealungul drumului judeţean DJ607B şi dealungul drumurilor principale care pornesc din acesta spre localitatea Suşiţa, spre localitatea Schitul Topolniţei şi spre comuna Iloviţa.

Vatra localităţii s-a dezvoltat tentacular după formele de relief şi este străbătută de pârâul Jidoştiţa. Distanţa de la localitate până la reşedinţă este de 8 kilometri pe drumul judeţean DJ607B.

Intravilanul existent al localităţii este format din 8 trupuri care includ terenurile folosite pentru obiectivele publice, circulaţii, gospodării individuale, terenuri neproductive.

Localitatea beneficiază de alimentare cu enrgie electrică dar nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă.

Localitatea Magheru esste aşezată în partea de Sud a teritoriului administrativ şi este dezvoltă în parte a de Sud-Vest a DJ607B, bine conturată, cu o formă dreptunghiulară.

Distanţa de la localitate la reşedinţă este de 2.8 kilometri iar faţă de Municipiu este de 4 kilometri. Intravilanul existent este format din 19 trupuri din care: 6 trupuri locuinţe, cimitir, iar 13 trupuri aparţin SC Hortiindustrial.

Localitatea Suşiţa este situată în partea de Nord a teritoriului administrativ şi dezvoltată pe drumurile principale care fac legătura cu localitatea Jidoştiţa, localitatea Schinteieşti şi localitatea Schitu Topolniţei, având o formă tentaculară după relief. Distanţa de la localitate la reşedinţă este de 10,1 kilometri intravilan.

Localitatea are în execuţie sistem centralizat de alimentare cu apă şi beneficiază de alimentare cu energie electrică.